Performing the Jewish Archive

AHRC logo

York logo

Sydney logo

Madison logoPraha / Prague, Terezín & Plzeň / Pilsen 2016

18-25 září / September 2016

In this section:

Čeština

In this section:

úvod

ZE STÍNU

hudba a divadlo ze židovského archivu

Zcela ojedinělý mezinárodní festival ZE STÍNU putující po čtyřech kontinentech nabídne od 18. do 25. září 2016 publiku v Praze, Plzni a Terezíně desítku neopakovatelných koncertů a divadelních představení. Autory všech uváděných děl jsou židovští umělci, jejichž tvorba byla zapomenuta nebo ztracena v přímé i nepřímé souvislosti s holocaustem. Vyhledávání a opětovné uvádění artefaktů velmi početného pomyslného židovského archivu rozesetého po celém světě je hlavním cílem ambiciózního projektu Performing the Jewish Archive, díky němuž festival ZE STÍNU přicestoval k nám. Po neobyčejném úspěchu v Madisonu (USA) a Leedsu a Yorku (UK) se po tuzemské prezentaci vydá do australského Sydney a jihoafrického Kapského Města.

 

 

 

Mapa

Doprovodné akce

Doprovodné akce

Pro více informací o těchto akcích prosím kontaktujte Lisu Peschel (lisa.peschel@york.ac.uk)


Scénické provádění židovské minulosti (akademické symposium)

středa 21. září, 8:30 – 12:00, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

V angličtině.

Akademické symposium zaměřené na rekonstrukci historických představení židovských umělců a na tvorbu nových představení s židovskou tematikou z archivních materiálů. Pět tvůrčích skupin bude popisovat svou práci; umělci, vědci a hosté budou diskutovat o výzvách spojených s vytvářením těchto děl.

Sympozium bude probíhat v angličtině.


maiselovaČeská hudební tradice: pronásledování a inspirace (komorní concert)

středa 21. září, 12:30 – 13:15, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Komorní koncert staví proti sobě díla českých skladatelů pronásledovaných během druhé světové války (Egon Ledeč, Gideon Klein), jejich inspirátorů (včetně Meditace Josefa Suka) a světovou premiéru skladby pražského skladatele Daniela Chudovského.

 


Praha Gidoena Kleina (komentovaná prohlídka)David

středa 21. 9., 15:00 – 17:00

V angličtině, s českým překladem. Vezměte si prosím vhodnou obuv.

Prohlídka hlavního města Prahy pod vedením Dr. Davida Fligga se zaměřením na významná místa v životě skladatele Gideona Kleina.


Wooden boxDřevěná krabička – Pohádka z Terezína (divadelní představení)

Středa 21. září 2016 od 19:30 hodin, radnice MČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 3 (bus 107 a 147, zastávka Internacionální)

V češtině, účinkují Ochotní Suchdolníci. Rezervace není nutná, vstupné dobrovolné.

Když Adrianě Skálové zemřeli rodiče, našla mezi jejich věcmi malou dřevěnou krabičku. V krabičce byly uloženy diáře Adrianiny babičky, paní Ledererové, dále divadelní scénáře pohádek označených „Terezín, 1943“ a také rozsáhlá korespondence z a do terezínského ghetta. Hra „Dřevěná krabička“ splétá příběh o statečném Honzovi a o jeho pokusech zabít draka, příběh Ledererovy rodiny, která se navzdory válce a deportaci snažila udržovat rodinné vazby, a autorčino vlastní osobní hledání smyslu složité a tragické rodinné historie.

https://www.facebook.com/events/326097444405972/

http://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=7014&ln=cz&sc=citizen


Čtvrtý ročník soutěže pro školy Jom ha-šoa 2016 – Pomoc lidem v nouzi

pátek 23. září, 10.00 – 16.00, ve spolupráci s Institutem Terezínské Jom hashoahiniciativy.

V češtině, anglický program na vyžádání.

Slavnostní program pro oceněné účastníky soutěže pro školy pod záštitou Institutu Terezínské iniciativy. Žáci budou mít možnost se dopoledne setkat se členy soutěžní poroty a společně diskutovat. Od 13 hodin představí vítězná výtvarná díla, prózy, krátké filmy a hudební skladby. Gymnázium Přírodní škola uvede hru Hledáme strašidlo, kterou napsal 14letý Hanuš Hachenburg v terezínském ghettu.

 

Partneři festivalu Ze stínu v ČR

Festival ZE STÍNU se v ČR uskuteční za finanční podpory:

Rada pro výzkum umění a humanitních odborů (Velká Británie)
Nadace Židovské obce v Praze
Nadace Gideona Kleina
Město Plzeň


Jednotlivé festivalové události proběhnou ve spolupráci:

Židovské muzeum v Praze
Federace Židovských obcí ČR
Židovská obec Plzeň
Židovská obec Praha
Židovská obec Teplice
Památník Terezín
Terezínská iniciativa
Institut Terezínské iniciativy
Nadace Gideona Kleina
Česká unie židovské mládeže
Lauderovy školy
Hudební informační středisko
Pražská konzervatoř
Konzervatoř Plzeň
Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy, ZUŠ
Gymnázium Přírodní škola
Ministerstvo kultury ČR
Město Plzeň / Plzeň – Turismus
Rakouské velvyslanectví v ČR
Velvyslanectví USA v ČR
Filozofické a literární společnost Leedsu (Velká Británie)


Mediální partneři:

cro-vltava_logo

 

 

 

 

czech-music-quarterly_logo

 

 

harmonie_logo

 

roth-chodeth_logo

 

 

 

 

Xtr_logo

 

 


Hlavní koordinátor a produkce festivalu v ČR

 

c-e-m-a_logo

 

 

 

visegrad-music-forum_logo

 

 

 

Katalog

katalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Video galerie

Noviny

‘Pěvecký sbor Clothworkers Consort of Leeds zazpíval v Plzni v rámci festivalu Ze stínu’ Terezínská iniciativa 81, 2016

terezin-initiative-newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 


‘A festival of rediscovered Czech music’, napsal David Fligg, Czech Music Quarterly 3/2016

 

czech-music-quaterly

 

 

 

 

 

 


OŽIVLÝ ARCHIV: O festivalu hudby a divadla z dílny Performing Jewish Archive, Roš chodeš 2016, Žari 2016

rosh-choidesh

 

 

 

 

 

 


‘Out of the Shadows: Hear again… music “lost” in the Holocaust’, by Marion Stone, Esra magazine, February March 2017.

 

 

 

]

 

 


English

In this section:

Introduction

‘OUT OF THE SHADOWS’

Music and Theatre from the Jewish archive

‘Out of the Shadows’ in Prague, Pilsen and Terezín featured a wealth of exciting and moving performances derived from the vast accumulation of music and drama that was forgotten or thought lost because of the Holocaust. 
 
The festival was part of the international research project Performing the Jewish Archive (www.ptja.leeds.ac.uk), a collaboration between the Universities of Leeds and York (UK), Madison-Wisconsin (USA), and Sydney Conservatorium (Australia). The project researchers explore established and previously unknown archives around the world to locate these materials, at the same time challenging the very definition of what an ‘archive’ is and how we present it to the public in a meaningful and accessible manner.
 
 

 

 

 

Map

Accompanying events

Accompanying events

For more information on these events please contact Lisa Peschel (lisa.peschel@york.ac.uk) in Czech, English or German.

 

Performing the Jewish Past (academic symposium)

Wednesday, 21 September, 8.30-12.00, in association with the Jewish Museum in Prague

In English.

An academic symposium on the reconstruction of historic performances by Jewish artists and the construction of new performances from archival material on Jewish topics. Five creative teams will describe their work and artists, scholars and guests will discuss the challenges involved in creating these works.


maiselovaThe Czech Musical Tradition:  Persecution and Inspiration (chamber music concert)

Wednesday, 21 September, 12.30 – 13.15, in association with the Jewish Museum in Prague

This concert juxtaposes works by Czech composers persecuted during World War II (Egon Ledeč, Gideon Klein) and those who inspired them (including Suk’s Meditation) with the world premiere of a specially commissioned work by Prague-based composer Daniel Chudovský.

 


GDavidideon Klein’s Prague (guided tour)

Wednesday, 21 September, 15.00 – 17.00

In English with Czech text provided. Please wear suitable walking shoes.

A guided tour of Prague led by Dr. David Fligg, focusing on significant sites in the life of composer Gideon Klein


 

Wooden boxThe Wooden Box:  A Fairy Tale from Terezín (theatrical performance)  

Wednesday, 21 September, 19.30, at the Prague-Suchdol Town Hall, Suchdolské náměstí 3 (bus 107 and 147, stop Internacionální)

Performed in Czech by the Obliging Suchdolians. No reservations required; voluntary donations accepted.

When Adriana Skálová’s parents died, she found among their possessions a small wooden box containing her grandmother Lederer’s diaries, a collection of fairy tale plays for children labeled ‘Terezin 1943’, and extensive correspondence to and from the Terezin ghetto.  The play ‘The Wooden Box’ weaves together the story of brave Jack and his attempts to slay the dragon, the story of the family Lederer as they fought to maintain ties in spite of war and deportation, and her own personal search for the meaning of her family’s complex and tragic history.

https://www.facebook.com/events/326097444405972/

http://www.praha-suchdol.cz/index.php?md=news&fn=show&dt=7014&ln=cz&sc=citizen


Jom hashoahFourth annual competition for schools, Yom HaShoah 2016: Helping people in need

Friday, 23 September, 10.00 – 16.00, in association with the Institute of the Terezin Initiative

In Czech. English-language program available upon request.

Festive program for the award-winning participants in this year’s contest for schools under the auspices of the Terezin initiative Institute. Pupils willl be able to meet with members of the awards commission and discuss their ideas.  Starting at 1pm the winners will present their works of visual art, prose, short films and musicial compositions, and the Nature School will present the play A Spook Wanted, written by 14-year-old Hanuš Hachenburg in the Terezin Ghetto.

Festival partners

The festival Out of the Shadows in the Czech Republic was made possible with the financial support of:

Arts and Humanities Research Council (UK)
Foundation of the Jewish Community in Prague
Gideon Klein Foundation
City of Pilsen


Individual festival events are presented in collaboration with:

Jewish Museum in Prague
Federation of Jewish Communities of the Czech Republic
Jewish Community of Pilsen
Jewish Community of Prague
Jewish Community of Teplice
Terezín Memorial
Terezín Initiative
Terezín Initiative Institute
Gideon Klein Foundation
Czech Union of Jewish Youth
Lauder Schools
Czech Music Information Society
Prague Conservatory
Music Conservatory of Pilsen
Secondary and Music School of Prague
Nature School
Ministry of Culture of the Czech Republic
City of Pilsen / Pilsen – Tourism
Austrian Embassy in the Czech Republic
US Embassy in the Czech Republic
Leeds philosophical and literary society (UK)


Media partners: 

cro-vltava_logo

 

 

 

 

czech-music-quarterly_logo

 

 

 

harmonie_logo

 

 

 

 

roth-chodeth_logo

 

 

 

 

 

tr_logo

 

 

 


 

Main coordinator and producer of the festival in the Czech Republic:

 

c-e-m-a_logo

 

 

 

visegrad-music-forum_logo

Brochure

For the festival brochure click here

fest-program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press

‘Pěvecký sbor Clothworkers Consort of Leeds zazpíval v Plzni v rámci festivalu Ze stínu’ Terezínská iniciativa 81, 2016

terezin-initiative-newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘A festival of rediscovered Czech music’, by David Fligg, Czech Music Quarterly 3/2016

czech-music-quaterly

 

 

 

 

 

 


 

OŽIVLÝ ARCHIV: O festivalu hudby a divadla z dílny Performing Jewish Archive, Roš chodeš 2016, Žari 2016

rosh-choidesh

 

 

 

 

 

 

 

 


‘Out of the Shadows: Hear again… music “lost” in the Holocaust’, by Marion Stone, Esra magazine, February March 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright Leeds 2020